REGULAMIN

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu oraz w Biurach Obsługi Klienta (BOK) jest MEYS Michał Soboń, z siedzibą przy ul. Schuberta 1A/2 80-171 Gdańsk, posiadający NIP 9570811237, REGON 192777691, dalej jako „Usługodawca”, lub „IZI Wakacje”, adres elektroniczny: http://iziwakacje.pl 

 

§1

1. Sposoby porozumiewania się użytkowników z Usługodawcą są następujące:

a) korespondencja pisemna na adres ul. Schuberta 1A/2 80-171 Gdańsk

b) komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu +48 500 300 900 , lub numery lokalne poszczególnych Biur Obsługi Klienta dostępne na stronie http://iziwakacje.pl 

c) komunikacja przez formularz kontaktowy na stronie https://iziwakacje.pl/contact  

d) wizyta w Biurze Obsługi Klienta (BOK)

 

§2

1. Usługodawca jest podmiotem (agentem turystycznym),o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną, a także do pozostałych form komunikacji, takich jak przykładowo fax, e-mail, lub inne formy kontaktu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta IZI Wakacje lub osobiście w BOK.

3. Korzystając z Serwisu lub dokonując czynności osobiście w BOK, akceptują Państwo treść niniejszego regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu lub w Biurach Obsługi Klienta w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§3

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

1. Serwis - system informatyczny funkcjonujący w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem www.iziwakacje.pl, umożliwiający przeglądanie ofert turystycznych, złożenie Rezerwacji i dokonanie zakupu Usług i Imprez turystycznych, innych usług oraz ubezpieczenia podróżnego;

2. Touroperator – organizator turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, to jest przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu;

3. Usługi Turystyczne - świadczenia realizowane przez Touroperatora, w tym Imprezy Turystyczne oferowane poprzez Usługodawcę, poprzez Serwis, w Biurach Obsługi Klienta lub Centrum Obsługi Klienta.

4. Oferta - informacje przekazywane przez Usługodawcę pochodzące od Touroperatora dotyczące warunków realizacji Usług Turystycznych, zamieszczane w Serwisie lub przedstawiane Użytkownikowi podczas kontaktu z COK lub w BOK.

5. Biuro Obsługi Klienta (BOK) - stacjonarny punkt obsługi klientów Usługodawcy umożliwiający zawieranie Umowy.

6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług IZI Wakacje poprzez Serwis lub w Biurach Obsługi Klienta.

7. Impreza Turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną będące w Ofercie.

8. Umowa - umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana za pośrednictwem Usługodawcy, przez Touroperatora i Użytkownika w oparciu o którą Touroperator za zapłatą ceny przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia Usług Turystycznych określonych w Ofercie.

9. Centrum obsługi klienta (COK) - centrum obsługi telefonicznej Użytkowników prowadzone przez Usługodawcę pod numerem +48 500 300 900.

10. Regulamin - niniejszy regulamin zamieszczony na stronie Serwisu pod adresem https://www.iziwakacje.pl/regulamin/ którego utrwaloną treść można pobrać (tutaj).

11. Rezerwacja Wstępna [OPCJA] – rezerwacja dokonana przez Użytkownika na stronie Serwisu, w BOK lub poprzez COK która nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy  i wymaga dodatkowego potwierdzenia przez konsultanta IZI Wakacji. Funkcjonuje również pod pojęciem; rezerwacja opcjonalna, opcja, czy rezerwacja czasowa.  Rezerwacja Wstępna [OPCJA] jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. W przypadku braku opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] w wyznaczonym terminie system Touroperatora automatycznie kasuje Rezerwację Wstępną.

12. Rezerwacja Stała – potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego Touroperatora, które potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem.

13. Zamówienie Wstępne – zamówienie dokonane przez Użytkownika na stronie Serwisu, w BOK lub poprzez COK w którym dokumenty są przygotowane na podstawie aktualnej oferty Touroperatora, która jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. Na podstawie Zamówienia Wstępnego konsultant IZI Wakacji przygotuje Zamówienie Wstępne [RQ] lub [XOP] lub Rezerwację Wstępną [OPCJA]. Zaproszenie do zawarcia umowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

14. Zamówienie Wstępne [RQ] – zamówienie dokonane przez Użytkownika na stronie Serwisu, w BOK lub poprzez COK w której dokumenty są przygotowane na podstawie aktualnej oferty Touroperatora, które jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. Zamówienie wymaga potwierdzenia u Touroperatora dostępności miejsc po dokonaniu wpłaty.

15. Zamówienie Wstępne [XOP] – zamówienie dokonane przez Użytkownika na stronie Serwisu, w BOK lub poprzez COK w którym dokumenty są przygotowane na podstawie aktualnej oferty Touroperatora, które jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. System Touroperatora nie przewiduje możliwości rezerwacji miejsc bez dokonania wpłaty. IZI Wakacje potwierdzą ofertę u Touroperatora po dokonaniu wpłaty przez Użytkownika.

16. Rezerwacja – Rezerwacja Wstępna lub Rezerwacja Stała.

17. Warunki Uczestnictwa – warunki świadczenia Usług Turystycznych obowiązujących u danego Touroperatora.

18. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

§4

1. Do usług świadczonych objętych niniejszym regulaminem należą usługi związane z:

a) dokonaniem Rezerwacji i zakupu Usługi Turystycznej.

b) dokonaniem Rezerwacji i zakupu pozostałych usług oferowanych w Serwisie, w BOK lub poprzez COK w szczególności biletów na wybrany środek transportu, a także usług dodatkowych (ubezpieczenia, transfery, zamówienia specjalne i inne).

 

§5

IZI Wakacje dołożą wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało oczekiwania Użytkowników, jednak z przyczyn niezależnych od IZI Wakacje, okoliczności siły wyższej, którym IZI Wakacje nie mogą przeciwdziałać możliwe jest wystąpienie przerw, braku możliwości połączenia z Serwisem oraz usterek natury informatycznej w Ofercie.

 

§6

1. Prezentacje hoteli i innych placówek turystycznych publikowane w Serwisie lub w Placówkach tworzone są na podstawie informacji dostarczonych przez Touroperatorów, a IZI Wakacje dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w zamieszczanych Ofertach Touroperatorów były zgodne z prawdą.

2. IZI Wakacje jako agent turystyczny jedynie pośredniczy w zawarciu Umowy w imieniu i na rzecz Touroperatora i nie ponosi odpowiedzialności za aktualność opisów, zdjęć, lokalizacji na mapie przestrzennej ani treści zawartych w Ofertach prezentowanych w Serwisie lub w BOK.

3. Dokonując Rezerwacji w celu zakupu jakiejkolwiek Usługi Turystycznej Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia oraz opis miejsca zakwaterowania w oferowanej Usłudze Turystycznej danego Touroperatora.

 

§7

1. IZI Wakacje zastrzegają, iż prezentowane propozycje Usług Turystycznych mogą zostać wzbogacane w ramach Serwisu o elementy udostępniane przez podmioty trzecie, zwłaszcza w zakresie podania informacji dotyczącej:

a) dokładniejszego opisu hotelu

b) dodatkowych zdjęć

c) opinii osób trzecich zamieszczonych zgodnie z regulaminem zamieszczania opinii (forum)

d) mapkę z położeniem miejsca zakwaterowania, a w przypadku wycieczek objazdowych mapkę trasy podróży

e) prognozy pogody

f) opisu wycieczek fakultatywnych.

2. Dodatkowe informacje mają jedynie uszczegółowić i wzbogacić opis danej Usługi Turystycznej, jednakże nie stanowią one elementu Oferty, a IZI Wakacje nie ponoszą za przedmiotowe treści odpowiedzialności.

3. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.

 

§8

1. Prezentowane w Serwisie Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do negocjacji warunków Usług Turystycznych z Touroperatorami.

2. Z uwagi na to, IZI Wakacje nie są stroną jakichkolwiek Umów zawieranych z Użytkownikiem wszelkie zastrzeżenia co do niezgodności Oferty lub Umowy ze stanem rzeczywistym Użytkownik może wnosić jedynie do Touroperatora.

3. Prezentowane w Serwisie ceny wycieczek fakultatywnych lub innych usług fakultatywnych ujętych w opisie Usługi Turystycznej są podawane według ostatnich informacji w tym zakresie uzyskanych od Touroperatora i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Za ewentualne zmiany odpowiedzialność ponosi wyłącznie Touroperator.

 

§9

1. Rezerwacji i zakupu Usługi Turystycznej można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu innych osób lub podmiotów. Osoba dokonująca jakichkolwiek czynności wobec IZI Wakacje w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana posiadać stosowne pełnomocnictwo. Działanie jako pełnomocnik z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa lub bez ważnego pełnomocnictwa skutkuje zawarciem wszelkich umów we własnym imieniu i skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną. Osoba działająca w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana do przekazania swoim mocodawcom treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich innych klauzul informacyjnych otrzymanych od IZI Wakacje. IZI Wakacje mają prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji dla wszystkich innych uczestników.

2. IZI Wakacje mają prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji.

 

§10

1. Dokonując zakupu Usługi Turystycznej, Użytkownicy zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, dowód osobisty (EU) promesy wizowe, wizy lub inne dokumenty wymagane przez kraje, do których Użytkownicy się udają, a także spełniać inne wymogi niezbędne do pobytu w tych krajach. IZI Wakacje zachęcają do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ (LINK).

2. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.1, IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności.

 

§11

1. Administratorem danych wprowadzonych przez Użytkownika są IZI Wakacje. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie https://iziwakacje.pl/privacyrodo.

 

§12

1. Ceny przedstawione w Ofertach są cenami detalicznymi brutto i nie są wyższe od cen przedstawionych przez Touroperatorów. IZI Wakacje nie pobierają dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Serwisu, w BOK lub poprzez COK.

 

§13

1. Cena Imprezy Turystycznej podana w Ofercie obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie, a w szczególności:

a) opłatę za zakwaterowanie,

b) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

c) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

d) podatki,

e) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

f) inne zgodne z opisem wycieczki.

g) podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

2. IZI Wakacje informują o możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia podróżnego poprzez Serwis.

3. IZI Wakacje informują o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

4. IZI Wakacje informują o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

 

§14

1. Jeżeli po dokonaniu Rezerwacji Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną Usługę Turystyczną, Rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów przez Użytkownika. Każdy z Touroperatorów w oparciu o obowiązujące u niego warunki uczestnictwa ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej Imprezy Turystycznej. Korzystając z Serwisu, BOK lub COK Użytkownik akceptuje fakt, iż IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Touroperatorów w tym przedmiocie.

 

§15

1. Zgodnie z treścią warunków uczestnictwa Touroperatora cena Usługi Turystycznej może ulec zmianie, co może być spowodowane zmianą ceny paliwa lub zmianą dziennego kursu waluty obcej w sytuacji, gdy cena Usługi Turystycznej wyrażona była w różnych walutach, a także w przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa Touroperatora.

2. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany cen wynikających z ograniczonej liczby miejsc dostępnych w promocyjnych cenach oraz z polityki sprzedażowej Touroperatorów oraz warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Touroperatorów.

 

§16

1. IZI Wakacje zastrzegają sobie prawo do anulacji dokonanej Rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek usterek systemu informatycznego w Serwisie lub błędu systemu informatycznego Touroperatora zostały podane błędne ceny lub inne istotne elementy Umowy, w tym w opisie zarezerwowanej przez Użytkownika Usługi Turystycznej.

 

§17

Procedura zawarcia Umowy poprzez Serwis

1. Zamówienie Wstępne, Zamówienie Wstępne [RQ] i Zamówienie Wstępne [XOP] wysłane poprzez Serwis nie jest równoznaczne z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez konsultanta IZI Wakacji. Po dokonaniu Zamówienia Wstępnego, Zamówienia Wstępnego [RQ] lub Zamówienia Wstępnego [XOP] lub Rezerwacji Wstępnej  [OPCJA] , Użytkownik otrzyma  do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi Turystycznej, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Dokonanie Zamówienia Wstępnego, Zamówienia Wstępnego [RQ] lub Zamówienia Wstępnego [XOP]  i otrzymanie wstępnych dokumentów rezerwacyjnych jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. IZI Wakacje otrzymują wstępne informacje od Touroperatora o Ofercie, które ze względu na to, że usługi Touroperatorów są sprzedawane jednocześnie w wielu placówkach Touroperatorów, są ograniczone ilościowo, a systemy informatyczne z uwagi na uwarunkowania natury technicznej uniemożliwiają aktualizowanie tych samych Ofert sprzedawanych jednocześnie, toteż Zamówienia Wstępne  mogą zostać nie zrealizowane . Wobec powyższego, Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez zaznaczenie przycisków "Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami"  oraz kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM”  oraz dokonanie płatności bez gwarancji, że dostępność miejsc w ramach Oferty oraz cena wskazana w Ofercie nie ulegną zmianie. IZI Wakacje po potwierdzeniu ostatecznej możliwości realizacji Usługi Turystycznej u Touroperatora może potwierdzić udział Uczestnika na warunkach zawartych w Umowie lub zaproponować Usługę Turystyczną, w tym udział w Imprezie Turystycznej na innych warunkach lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi Turystycznej przez Touroperatora, zwróci niezwłocznie wpłacone dotychczas przez Użytkownika środki na rachunek z którego była dokonywana wpłata. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika realizacji Usługi Turystycznej na innych warunkach, Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków.

2. Rezerwacja Wstępna [OPCJA] wysłana poprzez Serwis jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Użytkownik otrzyma do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi Turystycznej, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Użytkownik zawiera Umowę poprzez zaznaczenie przycisków "Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami"  oraz kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM”. W przypadku braku opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] w wyznaczonym terminie system Touroperatora automatycznie anuluje Rezerwacje Wstępną. W przypadku skutecznego opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] poprzez Serwis wybierając kanał płatności "płatność online" konsultant IZI Wakacji dokona próby zmiany Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] na Rezerwacje Stałą w systemie Touroperatora. W przypadku braku odpowiedzi systemu Touroperatora lub braku możliwości dokonania Rezerwacji Stałej, Serwis wyświetli odpowiedni komunikat Użytkownikowi i wymusi kontakt ze strony konsultanta IZI Wakacji, który w godzinach pracy biura dokona Rezerwacji Stałej w systemie Touroperatora lub w przypadku błędów systemu dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych uprzednio przez Użytkownika środków. W przypadku opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] poprzez kanał płatności "przelew" Serwis nie dokona próby zmiany Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] na Rezerwacje Stałą. Użytkownik jest zobowiązany przesłać dowód wpłaty na adres e-mail wyświetlony w systemie do wyznaczonej godziny. Dopiero po otrzymaniu dowodu wpłaty konsultant IZI Wakacji podejmie próbę zmiany Rezerwacji Wstępnej [OPCJ] na Rezerwacje Stałą.

3. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia Umowy jest potwierdzenie Rezerwacji Stałej wysłane/dostarczone przez konsultanta IZI Wakacji po dokonaniu wymaganej opłaty za Rezerwację Wstępną. W przypadku braku potwierdzenia Rezerwacji Stałej przez Touroperatora IZI Wakacje zwrócą Użytkownikowi dokonane uprzednio wpłaty.

4. Touroperator może odstąpić od Umowy zgodnie z ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora.

5. Integralną częścią Umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz Warunki Uczestnictwa i Warunki Ubezpieczenia.

 

§18

1. Zamówienie Wstępne, Zamówienie Wstępne [RQ] i Zamówienie Wstępne [XOP] założone poprzez COK lub w BOK nie jest równoznaczne z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez konsultanta IZI Wakacji. Po dokonaniu Zamówienia Wstępnego, Zamówienia Wstępnego [RQ] lub Zamówienia Wstępnego [XOP] lub Rezerwacji Wstępnej  [OPCJA] , Użytkownik otrzyma  do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi Turystycznej, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Dokonanie Zamówienia Wstępnego, Zamówienia Wstępnego [RQ] lub Zamówienia Wstępnego [XOP]  i otrzymanie wstępnych dokumentów rezerwacyjnych jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. IZI Wakacje otrzymują wstępne informacje od Touroperatora o Ofercie, które ze względu na to, że usługi Touroperatorów są sprzedawane jednocześnie w wielu placówkach Touroperatorów, są ograniczone ilościowo, a systemy informatyczne z uwagi na uwarunkowania natury technicznej uniemożliwiają aktualizowanie tych samych Ofert sprzedawanych jednocześnie, toteż Zamówienia Wstępne  mogą zostać niezrealizowane. Wobec powyższego, Użytkownik w przypadku zawarcia Umowy poprzez COK, wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez zaznaczenie przycisków "Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami" oraz kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM”  oraz dokonanie płatności bez gwarancji, że dostępność miejsc w ramach Oferty oraz cena wskazana w Ofercie nie ulegną zmianie. W przypadku zawarcia Umowy w BOK Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez podpisanie Umowy oraz załączników. IZI Wakacje po potwierdzeniu ostatecznej możliwości realizacji Usługi Turystycznej mogą potwierdzić udział Uczestnika na warunkach zawartych w Umowie lub zaproponować Usługę Turystyczną, w tym udział w Imprezie Turystycznej na innych warunkach lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi Turystycznej przez Touroperatora, zwróci niezwłocznie wpłacone dotychczas środki. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika realizacji Usługi Turystycznej na innych warunkach, Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych dotychczas środków.

2. Rezerwacja Wstępna [OPCJA] wysłana poprzez COK lub przedstawiona w Placówce, jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Użytkownik otrzyma  do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Użytkownik zawiera Umowę poprzez zaznaczenie przycisków "Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami"  oraz kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM”. W przypadku zawarcia umowy w BOK Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez podpisanie Umowy oraz załączników. W przypadku braku opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] w wyznaczonym terminie system Touroperatora automatycznie anuluje Rezerwacje Wstępną. W przypadku skutecznego opłacenia Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] poprzez COK wybierając kanał płatności "płatność online", "przelew" lub opłacenie Umowy w BOK konsultant IZI Wakacji ręcznie dokona zmiany Rezerwacji Wstępnej [OPCJI] na Rezerwacje Stałą. 

3. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia Umowy jest potwierdzenie Rezerwacji Stałej wysłane/dostarczone przez konsultanta IZI Wakacji po dokonaniu wymaganej opłaty za Rezerwację Wstępną. W przypadku braku potwierdzenia Rezerwacji Stałej przez Touroperatora IZI Wakacje zwrócą niezwłocznie Użytkownikowi dokonane uprzednio wpłaty.

4. Touroperator może odstąpić od Umowy zgodnie z ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora.

5. Integralną częścią Umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz Warunki Uczestnictwa i Warunki Ubezpieczenia. 

 

§19

1. W zależności od konkretnego Touroperatora i czasu pozostałego do wylotu, istnieje możliwość płatności całkowitej lub w dwóch albo trzech ratach (zaliczka i dopłaty do całości). W przypadku krótkiego czasu do rozpoczęcia realizacji Usługi Turystycznej, Rezerwacja wymaga wpłaty całej kwoty ceny również w przypadkach gdy nie doszło jeszcze do wystawienia Rezerwacji Stałej.

 

§20

1. IZI Wakacje dopuszczają następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy;

b) Wpłata gotówkowa w BOK;

c) Płatność kartą kredytową/debetową akceptowaną przez terminal używany przez IZI Wakacje;

d) Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe np. Przelewy24;

e) Bony turystyczne honorowane przez IZI Wakacje.

 

§21

1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na rachunek wskazany w dokumentach dotyczących Usługi Turystycznej otrzymywanych od IZI Wakacji lub na rachunek bankowy IZI Wakacji.

Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej.

 

§22

1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami Usług Turystycznych oraz innych usług w ramach Serwisu, będą przesyłane do Użytkowników w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

2. W przypadku zakupu Usług Turystycznych w BOK wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą wręczane Użytkownikowi osobiście w utrwalonej formie..

3. W przypadku zakupu Usług Turystycznych poprzez infolinię w COK wszelkie dokumenty na tę okoliczność będą przesyłane Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rozmowy z konsultantem IZI Wakacji lub adres pocztowy w przypadku żądania tego przez Użytkownika.

 

§23

1. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego dokumentów dotyczących Usługi Turystycznej (dokumenty podróży) w BOK pomimo zawarcia Umowy poprzez Serwis lub COK , a także ich odbioru na lotnisku przed wylotem na stanowisku odpraw Touroperatora w terminie ustalonym przez Touroperatora

 

§24

1. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za sposób i zakres, w jakim Usługa Turystyczna została zrealizowana przez Touroperatora, a także za zmiany wynikłe podczas pobytu. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do Touroperatora. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane merytorycznie przez Touroperatora.

 

§25

1. Zmiana, bądź anulowanie Rezerwacji możliwe jest według Warunków Uczestnictwa określonych przez Touroperatora, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

 

§26

1. Jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji, bądź anulacje, dokonywane po zawarciu Umowy, mogą wiązać się z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Touroperatora, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

 

§27

1. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian, bądź anulacji Rezerwacji należy w formie pisemnej lub elektronicznej upoważnić IZI Wakacje do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia dodatkowych kosztów. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia dodatkowych kosztów, Użytkownik zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

 

§28

1. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w Rezerwacji lub za anulowanie Rezerwacji przez Touroperatora.

 

§29

1. Do 24 godzin przed wylotem Użytkownicy zobowiązani są skontaktować się z IZI Wakacje lub z Touroperatorem w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

 

§30

1. IZI Wakacje poinformuje każdorazowo o wszelkich zmianach w Rezerwacji, na podstawie otrzymanego komunikatu od Touroperatora.

 

§31

1. Reklamacje związane z jakością obsługi przez IZI Wakacje należy składać na adres Usługodawcy tj. ul. Schuberta 1A/2 80-171 Gdańsk

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie reklamującego tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z reklamującym) oraz opis reklamowanego faktu lub Usługi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

 

§32

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 

§33

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez IZI Wakacje rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według obowiązujących przepisów.

 

§34

1. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez IZI Wakacje, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od IZI Wakacji, w szczególności odwołania wyjazdu przez Touroperatora, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

 

§35

1. Korzystając z usług świadczonych przez IZI Wakacje Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Użytkownika jasne i zrozumiałe, i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

§37

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, Użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies. Wykorzystywanie plików cookies zostało szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

 

§38

1. IZI Wakacje zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w momencie opublikowania go na stronie www.iziwakacje.pl/regulamin.Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 

§39

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php